Tietosuojaseloste

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Rekisterinpitäjä on Konservointipalvelu Heidi Wirilander, y-tunnus 2057330-8.

Rekisteriä ylläpidetään Microsoft Excelillä eikä se ole internetverkossa. Rekisterin nimi on Konservointipalvelu Heidi Wirilanderin asiakas- ja markkinointitietorekisteri.


Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet

Konservointipalvelu Heidi Wirilander noudattaa henkilötietojen käsittelyssä seuraavia vaatimuksia:

  • Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi (”lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys”);
  • ne on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla; myöhempää käsittelyä yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten ei katsota 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteensopimattomaksi alkuperäisten tarkoitusten kanssa (”käyttötarkoitussidonnaisuus”);
  • henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (”tietojen minimointi”);
  • henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä (”täsmällisyys”);
  • ne on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten; henkilötietoja voidaan säilyttää pidempiä aikoja, jos henkilötietoja käsitellään ainoastaan yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti edellyttäen, että tässä asetuksessa vaaditut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet on pantu täytäntöön rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi (”säilytyksen rajoittaminen”);
  • niitä on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia (”eheys ja luottamuksellisuus”).
Asiakkaalla on oikeus saada tietää hänen rekisteriin talletetut henkilötietonsa, oikeus korjata niitä, sekä oikeus ja edellytykset saada ne poistettua. Tietoja säilytetään, kunnes asiakas pyytää niiden poistamista.


Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakasyhteydenpito sekä asiakassuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Yhteydenottokaavakkeen tietoja käytetään yhteydenottoon vastaamiseen. Lomakkeen tiedot voidaan tallennetaan asiakasrekisteriin.

Rekisterin sisältämät tiedot Asiakasrekisteri koostuu yhdestä tarkoitusta varten laaditusta rekisteristä. Asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
  • Asiakkaan yhteystiedot: organisaation nimi, etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Asiakasryhmätiedot.
Rekisteriin merkityt tiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä. Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas pyytää tarjouksen tai tekee tilauksen. Asiakassuhde voidaan aloittaa myös esim. puhelinkeskustelun perusteella.

Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen voimme käyttää seuraavia palveluita:

Fonecta Finder: https://www.fonecta.fi/ehdot-ja-tietosuoja/tietosuoja
Kotisivukone: https://www.fonecta.fi/ehdot-ja-tietosuoja/tietosuoja
Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/
Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyyn tulee olla lakisääteinen peruste. Käsittelemme henkilötietoja, jotka perustuvat suostumukseen (esim. yhteydenottolomakkeen käyttö tai sähköpostiviesti), sopimukseen (esim. tilauksen tekemiseen) sekä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun (esim. verkkoanalytiikka).

Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla voimme kehittää sivustoamme sinua varten. Evästeiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää erityiskäyttöoikeuksia. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Asiakasrekisteri ei ole yhteydessä internetverkkoon. Laitteistojen ja ohjelmistojen päivitykset hoidetaan säännöllisesti, asianmukaisesti ja mahdollisiin uhkiin reagoidaan välittömästi. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Koneet joilla asiakasrekisteriä käsitellään on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.